اوقات شرعی
37°C 
 
     
   • طبقه بندی قوانین و مقررات

   •    
    نوشته شده توسط :
    موفقیت و عدم موفقیت در عملکرد واحدهای مختلف سازمانی صرفا با منابع مستقیم کار و عوامل آن صورت نمی گیرد بلکه همواره تحت تاثیر عوامل محیطی و یا اجباری کار قرار گرفته و موثر از تفاوتهای ذاتی است که بر ...