اوقات شرعی
37°C 
 
     
   • شرح وظایف سازمانی    شرح وظایف مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری مشهد:

    1)      بازرسی و نظارت به منظور اطمینان از حسن اجرا و رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل های صادره در شهرداری، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته و نیز مشاوران، پیمانکاران و کارگزاران مرتبط.
    2)      ارزیابی عملیاتی و کنترل عملکرد فعالیت های موردی واحدهای سازمانی مختلف شهرداری، مناطق و سازمان های وابسته، مشاوران، پیمانکاران و کارگزاران مرتبط و نیز تحلیل نارسائیها.
    3)      دریافت، رسیدگی، پیگیری و پاسخگویی به شکایات اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی
    4)      برنامه ریزی، نظارت، رسیدگی و تحقیق درباره تخلفاتی که در جریان اجرای فعالیت های فنی اجرایی شهری در ابعاد مختلف اداری، مالی، تخصصی و نظایر آن صورت می گیرد؛ تعیین نوع تخلف، حدود مسئولیت؛ تهیه گزارش و اظهارنظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح.
    5)      شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف شهرداری و سازمان های وابسته و یا هر نوع جلسه یا کمیسیونی که بنا بر تشخیص شهردار، حضور نماینده بازرسی در آن ضروری باشد.
    6)      سنجش سلامت اداری در شهرداری، مناطق و سازمان های وابسته و نیز مشاوران، پیمانکاران و کارگزاران مرتبط، در راستای تحقق بسترهای مدیریت ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و اجرای قوانین مرتبط
    7)      مدیریت بازرسان افتخاری و نظارت همگانی.
    8)      انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق.
    تعداد بازدید :3516
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: